Aydınlatma Metni

PUBLİC FİLM VE REKLAM HİZMETLERİ A.Ş.;
MÜŞTERİLER, HİZMET SAĞLAYICILAR, TEDARİKÇİLER VE DANIŞMANLAR GENEL AYDINLATMA METNİ

PUBLİC FİLM VE REKLAM HİZMETLERİ A.Ş. (şirket) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

Şirketimiz; müşteriler, hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler ve danışmanlara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem vermektedir.

10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğin; birinci maddesinde tebliğin amacı, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi uyarınca veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.” şeklinde tanımlanmıştır,

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından kişisel verileri toplanan, saklanan ve işlenen; müşteriler, hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler ve danışmanlarının Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Genel İlkeleri içeren 4. maddesi kapsamında, Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma, Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma, Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme, İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma, İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme, ilkelerine bağlı olarak kişisel verileriniz kategori edilmekte ve aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Kimlik bilgileriniz; (Ad, soyadı, doğum tarihi, TC kimlik kartı bilgileri, TC Kimlik No)

İletişim bilgileriniz, adresiniz (İkamet adresi, iş adresi, telefon numarası, mobil telefon numarası, e-posta adresi, KEP adresi)

İmzalanan sözleşmelerle ilgili iş ve işlemleri ifa edebilmek, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerini yürütmek, iş ortakları, danışman ve tedarikçilerle olan ilişkileri yönetmek, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülükleri yerine getirmek, Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak, Mal hizmet alış süreçlerini yürütmek, Saklama ve arşiv faaliyetlerini yönetmek, Kurumsal iletişim ve yönetim faaliyetlerinin planlanmak ve icra etmek amaçlarıyla,

Finansal bilgilerinizi (vergi numarası, vergi dairesi, banka hesap numarası, banka iban numarası, fatura ve e-fatura tarihi, hizmet belge numarası, hizmet ücreti, fatura kayıt numarası, ödeme tarihi, ödeme şekli), ile birlikte kimlik ve iletişim bilgileriniz; Muhasebe kaydı ve cari kart açılması, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi ve Operasyon Süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla,

Hukuki işlem bilgilerinizi; Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına ve mahkemelere karşı hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amaçlarıyla

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

Şirketimiz, Kanunun 5. Maddesinde yer alan hükümlere, 6. maddesinde yer alan Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ve 8. ve 9. maddeler de yer alan kişisel verilerin aktarılması konusunda öngörülen düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan kararlara uygun davranmaktadır.

Özel nitelikli veriler veri sahibinin açık rızası alınmadan işlenmemekte ve aktarılmamaktadır.

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına, denetleyici ve düzenleyici kurumlara, aramızda doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amacıyla, her türlü yargı makamına, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz ve avukatlarınıza. Sözleşmeye dayalı iş ilişkisinde olduğumuz sözleşmeli çözüm ortaklarına, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere, belge iletimi için kargo şirketlerine, finansal faaliyetin yürütülmesi amacıyla bankalara, aktarılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hukuki sebep” ten kasıt, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğidir.

Kişisel veriler, iş ilişkisi kapsamında bizimle fiziksel ve digital yolla paylaştığınız kişisel verileriniz, sözleşme bilgileriniz, ilettiğiniz finansal veriler ve fatura bilgileriniz, sizden bizzat talep ettiğimiz mesleki bilgiler, bilgiler web sitelerimiz üzerinden yapılmış olan dijital başvurularınız, e-posta ve KEP yoluyla ilettiğiniz bilgiler, dilekçe ve başvurularınız, hukuki tebligatlar, şirketimiz ile yapılan yazışmalarınız KVKK Mad.11 kapsamında şirketimize yapılan başvuru bilgileri, vasıtasıyla ile elektronik ve fiziksel ortamlarda toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz¸ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Maddede yer alan Kişisel Verilerin İşlenme Şartlarını açıklayan maddelerden;
Madde.5/2-a : Kanunlarda öngörülmesi,
Madde.5/2-c : Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Madde. 5/2-ç : Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Madde. 5/2-e : Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
Madde. 5/2-f : İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması,

hukuki sebeplerine uygun olarak toplanmakta olup, yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında saklanmaktadır. Şirketimiz de geçerli bir amaç ve geçerli bir hukuki sebebe veya açık rıza uygulamasına dayanmadan veri toplanmamaktadır.

HAKLARINIZ

PUBLİC FİLM VE REKLAM HİZMETLERİ A.Ş. KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda veri sahibine yol göstermektedir.

İlgili kişi hakları KVKK 11. Maddede düzenlenmiştir.

KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca veri sorumlularına başvurarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Başvuru hakkınızı kullanmak istemeniz halinde;

Başvurunuzu, Balmumcu Mah.Bestekar Şevki Bey Sok.No:8 Beşiktaş/İstanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya, publicfilm@hs03.kep.tr(KEP) adresine güvenli elektronik imza ile ya da tarafınızdan şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla iletebilirsiniz

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Şirket Ünvanı : PUBLİC FİLM VE REKLAM HİZMETLERİ A.Ş.
Telefon Numarası: 0212 257 60 06
E-Posta : info@publicfilm.com.tr
Adres : Balmumcu Mah.Bestekar Şevki Bey Sok.No:8 Beşiktaş/İstanbul
KEP Adresi : publicfilm@hs03.kep.tr